مردم می‌توانند، اگر بخواهند...

در 11 اسفند می‌توانیم انقلاب در قانون‌گذاری و حذف قوانین مزاحم درآمدزایی مردم را با انتخاب شایستگان پاک‌دست، توانمند، و شجاع پایه‌گذاری نماییم.

  توجه: محتویات این پایگاه با درج مطالب جدید، به طور مرتب به روز رسانی می‌شود.

من باور دارم:

خانهسوابقصوت‌و‌تصویرنظرات شما